Kalo tek përmbajtja

Konfigurimi i elektronit

Konfigurimi i elektroneve shkruhet duke vendosur të gjitha elektronet e një atomi ose joni në orbitalet e tyre ose nënnivelet e energjisë.

Kujtoni se ka 7 nivele energjie: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7. Dhe secila prej tyre ka, nga ana tjetër, deri në 4 nënnivele energjetike të quajtura s, p, d dhe f.

Kështu, niveli 1 përmban vetëm nënnivele; niveli 2 përmban nënnivele syp; niveli 3 përmban nën-nivelet s, p dhe d; dhe nivelet 4 deri në 7 përmbajnë nënnivele s, p, d dhe f.

Konfigurimi i elektroneve


Konfigurimi i elektroneve La konfigurimi i elektronit e elementeve tregon mënyrën në të cilën elektronet janë të renditura në nivele të ndryshme energjetike, ato që quhen orbita, ose thjesht, inicon mënyrën në të cilën elektronet shpërndahen rreth bërthamës së atomit të tyre.

Për të llogaritur shpërndarjen e elektroneve në nivele të ndryshme të energjisë, konfigurimi i elektroneve merr numrat kuantikë si referencë ose thjesht i përdor ato për shpërndarje. Këta numra na lejojnë të përshkruajmë nivelet e energjisë të elektroneve ose të një elektroni të vetëm, ato gjithashtu përshkruajnë formën e orbitaleve që percepton në shpërndarjen e elektroneve në hapësirë.

Tabela e konfigurimit të elementit

Emri i elementitsimbolNumer atomikElektronegativiteti
aktinium[Ac]891.1
Alumin[Al]131.61
Amerikium[Am]951.3
antinom[Sb]512.05
argon[Ar]18
arsenik[As]332.18
Astatina[At]852.2
barium[Ba]560.89
Berkelium[Bk]971.3
berilium[Be]41.57
bismut[Bi]832.02
Bohrium[Bh]107
Bor[B]52.04
Bromine[Br]352.96
kadmium[Cd]481.69
kalcium[Ca]201
Kalifornium[Cf]981.3
Karbon[C]62.55
cerium[Ce]581.12
cezium[Cs]550.79
klor[Cl]173.16
Kromi[Cr]241.66
Kobalt[Co]271.88
Bakër[Cu]291.9
Kurium[Cm]961.3
Darmstadtiumi[Ds]110
Dubnium[Db]105
Disprosium[Dy]661.22
Einsteinium[Es]991.3
Erbium[Er]681.24
Europium[Eu]63
fermium[Fm]1001.3
fluor[F]93.98
Francium[Fr]870.7
Gadolinium[Gd]641.2
galium[Ga]311.81
Germanium[Ge]322.01
Gold[Au]792.54
Hafnium[Hf]721.3
Hasium[Hs]108
Helium[He]2
Holmium[Ho]671.23
hidrogjen[H]12.2
indium[In]491.78
Jod[I]532.66
Iridiumin[Ir]772.2
Hekur[Fe]261.83
Kripton[Kr]363
Lantanum[La]571.1
Lawrencium[Lr]103
Shpie[Pb]822.33
Litium[Li]30.98
Lutetium[Lu]711.27
Magnez[Mg]121.31
Mangan[Mn]251.55
Meitneri[Mt]109
Mendeleviumi[Md]1011.3
Merkur[Hg]802
Molibden[Mo]422.16
Neodymium[Nd]601.14
Neoni[Ne]10
Neptunium[Np]931.36
Nikel[Ni]281.91
niob[Nb]411.6
Azot[N]73.04
Nobelium[No]1021.3
Oganesson[Uuo]118
osmium[Os]762.2
Oksigjen[O]83.44
paladium[Pd]462.2
Fosfor[P]152.19
Platin[Pt]782.28
plutonium[Pu]941.28
Poloniumi[Po]842
Kalium[K]190.82
Praseodymium[Pr]591.13
Prometium[Pm]61
Protaktinium[Pa]911.5
radium[Ra]880.9
Radon[Rn]86
renium[Re]751.9
rodium[Rh]452.28
Roentgenium[Rg]111
Rubidiumi[Rb]370.82
ruten[Ru]442.2
Rutherfordium[Rf]104
samarium[Sm]621.17
skandium[Sc]211.36
Seaborgium[Sg]106
Selen[Se]342.55
silic[Si]141.9
Ngjyrë argjendi[Ag]471.93
Sodium[Na]110.93
Stroncium[Sr]380.95
Squfur[S]162.58
tantal[Ta]731.5
Teknecium[Tc]431.9
telur[Te]522.1
Terbiumi[Tb]65
talium[Tl]811.62
torium[Th]901.3
Tuliumi[Tm]691.25
kallaj[Sn]501.96
titan[Ti]221.54
tungsten[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Ununquadium[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Ununtrium[Uut]113
Uraniumi[U]921.38
Vanadium[V]231.63
ksenon[Xe]542.6
Yterbium[Yb]70
Tritri[Y]391.22
zink[Zn]301.65
zirconium[Zr]401.33

Elementët më të konsultuar!


Artikulli konfigurim Konfigurimi i elektronit, i quajtur gjithashtu Shpërndarja e elektroneve Is rregullim periodikbëhet mënyra se si elektronet arrijnë të strukturohen, të organizohen dhe të komunikojnë brenda një atomi duke ndjekur modelin e predhave të elektroneve, ku të gjitha funksionet valore të sistemit shprehen në formën e një atomi.

Falë konfigurimit të Elektronit, është e mundur të përcaktohen vetitë e kombinimit nga një pikë kimike e atomeve, falë kësaj, dihet vendi që i përgjigjet në tabelën periodike. Ky konfigurim tregon renditjen e çdo elektroni në nivele të ndryshme energjetike, pra në orbita, ose thjesht tregon shpërndarjen e tyre rreth bërthamës së atomit.

Pse është i rëndësishëm konfigurimi i elektroneve?


Rëndësia e konfigurimit të elektroneve Në vetvete, konfigurimi i Elektronit vjen për të treguar pozicionin që zë çdo elektron në mbështjellësin bërthamor, duke identifikuar kështu nivelin e energjisë në të cilin ndodhet dhe llojin e orbitës. Të konfigurimi i elektronit Varet nga lloji i elementit kimik që dëshironi të studioni.

Sa më larg të jetë elektroni nga bërthama, aq më i lartë do të jetë ky nivel energjie. Kur elektronet janë në të njëjtin nivel energjetik, ky nivel merr emrin e orbitaleve të energjisë. Ju mund të kontrolloni konfigurimin e Elektronit të të gjithë elementëve duke përdorur tabelën që shfaqet sipër këtij teksti arsimor.

Konfigurimi elektronik i elementeve përdor edhe numrin atomik të elementit i cili fitohet përmes tabelës periodike. Është e nevojshme të dihet se çfarë është një elektron, për të studiuar në detaje këtë temë të vlefshme.

Ky identifikim kryhet falë katër numrave kuantikë që ka çdo elektron, përkatësisht:

 • numri kuantik magnetik: tregon orientimin e orbitalës në të cilën ndodhet elektroni.
 • numri kryesor kuantik: është niveli i energjisë në të cilin ndodhet elektroni.
 • Spin numri kuantik: i referohet rrotullimit të elektronit.
 • Numër kuantik azimutal ose sekondar: është orbita në të cilën ndodhet elektroni.
Objektivat e konfigurimit të elektroneve.

Qëllimi kryesor i konfigurimit të elektroneve është të qartësojë rendin dhe shpërndarjen e energjisë së atomeve, veçanërisht shpërndarjen e secilit nivel dhe nënnivel energjetik.

Llojet e konfigurimit të elektroneve.


 • Konfigurimi i paracaktuar Llojet e konfigurimit të elektroneve. Ky konfigurim elektronik arrihet falë tabelës së diagonaleve, këtu orbitalet mbushen ashtu siç duken dhe duke ndjekur gjithmonë diagonalet e tabelës, duke filluar gjithmonë me 1.
 • Konfigurimi i zgjeruar. Falë këtij konfigurimi, secili nga elektronet e një atomi përfaqësohet duke përdorur shigjeta për të përfaqësuar rrotullimin e secilit. Në këtë rast, mbushja bëhet duke marrë parasysh rregullin e shumëfishimit maksimal të Hundit dhe parimin e përjashtimit të Paulit.
 • konfigurim i kondensuar. Të gjitha nivelet që bëhen të plota në konfigurimin standard përfaqësohen nga një gaz fisnik, ku ekziston një korrespondencë midis numrit atomik të gazit dhe numrit të elektroneve që mbushën nivelin përfundimtar. Këto gaze fisnike janë: He, Ar, Ne, Kr, Rn dhe Xe.
 • Konfigurim gjysmë i zgjeruar. Është një përzierje midis konfigurimit të zgjeruar dhe konfigurimit të kondensuar. Në të përfaqësohen vetëm elektronet e nivelit të fundit energjetik.
Pikat kryesore për shkrimin e konfigurimit elektronik të një atomi.
 • Ju duhet të dini numrin e elektroneve që ka atomi, për këtë ju vetëm duhet të dini numrin e tij atomik pasi ky është i barabartë me numrin e elektroneve.
 • Vendosni elektronet në çdo nivel energjetik, duke filluar nga më i afërti.
 • Respektoni kapacitetin maksimal të çdo niveli.

Hapat për të marrë konfigurimin elektronik të një elementi


Hapat për të marrë konfigurimin elektronik të një elementi Gjëja e parë që duhet të dini është numri atomik i elementit që do të studiohet, i cili përfaqësohet me shkronjën e madhe Z. Ky numër mund të gjendet në tabelën periodike, që korrespondon me numrin total të protoneve që ka secili atom i elementit në fjalë. .

Në këtë rast, numri atomik në tabelën periodike tregohet gjithmonë në kutinë e sipërme djathtas, për shembull, në rastin e hidrogjenit, do të jetë numri 1 që vërehet në pjesën e sipërme të kësaj kutie, ndërsa pesha e tij atomike ose numri masico, është ai që mbyllet në pjesën e sipërme por në anën e majtë.

Përdorimi i këtij numri atomik bën që konfigurimi i tij të përcaktohet përmes përdorimit të numrave kuantikë dhe shpërndarjes përkatëse të elektroneve në orbitë.

Këtu janë disa shembuj të konfigurimit të elementit.
 • Hidrogjeni, numri atomik i tij është 1, pra Z=1, pra Z=1:1sa .
 • Kaliumi, numri atomik i tij është 19, pra Z=19: 1sprej tyre2sprej tyre2P63sprej tyre3p64sprej tyre3ddhjetë4pa.
Shpërndarja e elektroneve.

Ai korrespondon me shpërndarjen e secilit prej elektroneve në orbitalet dhe nënnivelet e një atomi. Këtu konfigurimi elektronik i këtyre elementeve rregullohet nga diagrami Moeller.

Për të përcaktuar shpërndarjen e elektroneve të secilit element, vetëm shënimet duhet të shkruhen diagonalisht duke filluar nga lart poshtë dhe nga e djathta në të majtë.

Klasifikimi i elementeve sipas konfigurimit të Elektronit.

Të gjithë elementët kimikë klasifikohen në katër grupe, ato janë:

 • gazra fisnike. Ata e plotësuan orbitën e tyre elektronike me tetë elektrone, pa llogaritur Ai, i cili ka dy elektrone.
 • elementet e tranzicionit. Ata i kanë dy orbitat e fundit të paplota.
 • Elementet e tranzicionit të brendshëm. Këto i kanë tre orbitat e fundit të paplota.
 • element përfaqësues. Këto kanë një orbitë të jashtme jo të plotë.

Puna me elemente dhe komponime


Falë konfigurimit elektronik të elementeve, është e mundur të dihet numri i elektroneve që atomet kanë në orbitat e tyre, gjë që bëhet shumë e dobishme gjatë ndërtimit të lidhjeve jonike, kovalente dhe njohjes së elektroneve të valencës, kjo e fundit korrespondon me numrin e elektroneve. që atomi i një elementi të caktuar ka në orbitën ose guaskën e tij të fundit.

Dendësia e elementeve


E gjithë lënda ka masë dhe vëllim, por masa e substancave të ndryshme zë vëllime të ndryshme.

Konfigurimi i elektroneve (29 prill 2022) Konfigurimi i elektronit. Marrë nga https://electronconfiguration.net/.
"Konfigurimi i elektroneve." Konfigurimi i elektroneve - 29 prill 2022, https://electronconfiguration.net/
Konfigurimi i elektroneve 20 prill 2022 Konfigurimi i elektroneve., parë më 29 prill 2022,https://electronconfiguration.net/>
Konfigurimi i elektroneve - Konfigurimi i elektroneve. [Internet]. [Qasur më 29 prill 2022]. I disponueshëm nga: https://electronconfiguration.net/
"Konfigurimi i elektroneve." Konfigurimi elektronik - Qasur më 29 prill 2022. https://electronconfiguration.net/
"Konfigurimi i elektroneve." Konfigurimi elektronik [Online]. Në dispozicion: https://electronconfiguration.net/. [Qas: 29 prill 2022]
Ndiqni me Email
Pinterest
LinkedIn
Shpërndaje
telegram
WhatsApp