Przejdź do treści

Konfiguracja elektronów

Konfiguracja elektronowa jest zapisywana przez zlokalizowanie wszystkich elektronów atomu lub jonu na ich orbitalach lub podpoziomach energetycznych.

Przypomnijmy, że istnieje 7 poziomów energii: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. A każdy z nich ma z kolei do 4 podpoziomów energii, zwanych s, p , d i f.

Zatem poziom 1 zawiera tylko podpoziom s; poziom 2 zawiera podpoziomy syp; poziom 3 zawiera podpoziomy s, p i d; a poziomy od 4 do 7 zawierają podpoziomy s, p, d i f.

Konfiguracja elektronowa


Konfiguracja elektronowa Podczas spotkania Członkom Konsorcjum zostały zaprezentowane konfiguracja elektronowa pierwiastków wskazuje sposób, w jaki elektrony są uporządkowane na różnych poziomach energii, tak zwane orbity, lub po prostu inicjuje sposób, w jaki elektrony są rozmieszczone wokół jądra ich atomu.

Aby obliczyć rozkład elektronów na różnych poziomach energii, konfiguracja elektronów przyjmuje liczby kwantowe jako odniesienie lub po prostu używa ich do rozkładu. Liczby te pozwalają nam opisać poziomy energetyczne elektronów lub pojedynczego elektronu, opisują również kształt orbitali, które dostrzega w rozkładzie elektronów w przestrzeni.

Tabela konfiguracji elementów

Nazwa elementusymbolLiczba atomowaElektroujemność
Aktyn[Ac]891.1
Aluminium[Al]131.61
Ameryk[Am]951.3
Antymon[Sb]512.05
argon[Ar]18
Arsen[As]332.18
Astatyna[At]852.2
Bar[Ba]560.89
Berkel[Bk]971.3
Beryl[Be]41.57
Bizmut[Bi]832.02
Bohr[Bh]107
Bor[B]52.04
Brom[Br]352.96
Kadm[Cd]481.69
Wapń[Ca]201
Kaliforn[Cf]981.3
Węgiel[C]62.55
Cer[Ce]581.12
Cez[Cs]550.79
Chlor[Cl]173.16
chrom[Cr]241.66
Kobalt[Co]271.88
Miedź[Cu]291.9
Kiur[Cm]961.3
Darmsztadt[Ds]110
Dubniu[Db]105
Dysproz[Dy]661.22
einstein[Es]991.3
Erb[Er]681.24
Europ[Eu]63
Ferm[Fm]1001.3
Fluor[F]93.98
Francium[Fr]870.7
Gadolin[Gd]641.2
Gal[Ga]311.81
German[Ge]322.01
Złoto[Au]792.54
hafn[Hf]721.3
Potasu[Hs]108
hel[He]2
Holm[Ho]671.23
Wodór[H]12.2
Ind[In]491.78
Jod[I]532.66
Iryd[Ir]772.2
Żelazo[Fe]261.83
Krypton[Kr]363
Lantan[La]571.1
Lawrencium[Lr]103
Prowadzić[Pb]822.33
Lit[Li]30.98
Lutetium[Lu]711.27
Magnez[Mg]121.31
Mangan[Mn]251.55
Meitnerium , , , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,[Mt]109
Mendelew[Md]1011.3
rtęć[Hg]802
Molibden[Mo]422.16
Neodym[Nd]601.14
neon[Ne]10
Neptun[Np]931.36
Nikiel[Ni]281.91
niob[Nb]411.6
Azot[N]73.04
Nobel[No]1021.3
Oganesson[Uuo]118
Osm[Os]762.2
Tlen[O]83.44
Pallad[Pd]462.2
Fosfor[P]152.19
Platyna[Pt]782.28
Pluton[Pu]941.28
Polon[Po]842
Potas[K]190.82
Praseodymium[Pr]591.13
promethium[Pm]61
Protaktyn[Pa]911.5
Rad[Ra]880.9
Radon[Rn]86
Ren[Re]751.9
Rod[Rh]452.28
Rentgen[Rg]111
Rubid[Rb]370.82
Ruten[Ru]442.2
Rutherford[Rf]104
Samar[Sm]621.17
Scandium[Sc]211.36
Seaborgium[Sg]106
Selen[Se]342.55
Krzem[Si]141.9
Srebrny[Ag]471.93
Sód[Na]110.93
Stront[Sr]380.95
Siarka[S]162.58
Tantal[Ta]731.5
Technetu[Tc]431.9
Tellur[Te]522.1
Terb[Tb]65
Tal[Tl]811.62
Tor[Th]901.3
Tul[Tm]691.25
Cyna[Sn]501.96
Tytan[Ti]221.54
Wolfram[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Ununquadium[Uuq]114
Unseptium[Uus]117
Ununtrium[Uut]113
Uran[U]921.38
Wanad[V]231.63
ksenon[Xe]542.6
Iterb[Yb]70
Itr[Y]391.22
Cynk[Zn]301.65
Cyrkon[Zr]401.33

Najczęściej konsultowane elementy!


Konfiguracja pozycji Konfiguracja elektronowa, zwana również Dystrybucja elektronów Is okresowa korektastaje się sposobem, w jaki elektrony organizują się, organizują i komunikują w atomie na wzór powłok elektronowych, w których wszystkie funkcje falowe układu są wyrażone w postaci atomu.

Dzięki konfiguracji elektronowej możliwe jest ustalenie właściwości kombinacji z punktu chemicznego atomów, dzięki czemu znane jest odpowiadające mu miejsce w układzie okresowym. Ta konfiguracja wskazuje kolejność każdego elektronu na różnych poziomach energii, tj. na orbitach, lub po prostu pokazuje ich rozkład wokół jądra atomu.

Dlaczego konfiguracja elektronów jest ważna?


Znaczenie konfiguracji elektronowej Sama konfiguracja elektronów pokazuje pozycję, jaką zajmuje każdy elektron w otoczce jądrowej, identyfikując w ten sposób poziom energii, na którym się znajduje, i rodzaj orbity. ten konfiguracja elektronowa To zależy od rodzaju pierwiastka chemicznego, który chcesz zbadać.

Im dalej elektron znajduje się od jądra, tym wyższy będzie ten poziom energii. Kiedy elektrony znajdują się na tym samym poziomie energii, ten poziom przyjmuje nazwę orbitali energetycznych. Możesz sprawdzić konfigurację elektronową wszystkich elementów, korzystając z tabeli znajdującej się nad tym tekstem edukacyjnym.

Konfiguracja elektronowa pierwiastków wykorzystuje również liczbę atomową pierwiastka, którą uzyskuje się za pomocą układu okresowego pierwiastków. Aby dokładnie przestudiować ten cenny temat, konieczna jest wiedza, czym jest elektron.

Ta identyfikacja odbywa się dzięki czterem liczbom kwantowym, które posiada każdy elektron, a mianowicie:

 • magnetyczna liczba kwantowa: pokazuje orientację orbity, na której znajduje się elektron.
 • główna liczba kwantowa: jest to poziom energii, na którym znajduje się elektron.
 • Zakręć liczbę kwantową: odnosi się do spinu elektronu.
 • Azymutalna lub wtórna liczba kwantowa: jest to orbita, na której znajduje się elektron.
Cele konfiguracji elektronowej.

Głównym celem konfiguracji elektronów jest wyjaśnienie porządku i dystrybucji energii atomów, zwłaszcza dystrybucji każdego poziomu energii i podpoziomu.

Rodzaje konfiguracji elektronowej.


 • Konfiguracja domyślna Rodzaje konfiguracji elektronowej. Ta konfiguracja elektronów jest osiągana dzięki tabeli przekątnych, tutaj orbitale są wypełniane tak, jak się pojawiają i zawsze podążają za przekątnymi tabeli, zawsze zaczynając od 1.
 • Rozszerzona konfiguracja. Dzięki tej konfiguracji każdy z elektronów atomu jest reprezentowany za pomocą strzałek reprezentujących spin każdego z nich. W tym przypadku wypełnienie odbywa się z uwzględnieniem zasady maksymalnej krotności Hunda i zasady wykluczenia Pauliego.
 • konfiguracja skondensowana. Wszystkie poziomy, które zapełniają się w standardowej konfiguracji, są reprezentowane przez gaz szlachetny, gdzie istnieje zgodność między liczbą atomową gazu a liczbą elektronów, które wypełniły końcowy poziom. Te szlachetne gazy to: He, Ar, Ne, Kr, Rn i Xe.
 • Konfiguracja częściowo rozwinięta. Jest to mieszanka konfiguracji rozszerzonej i konfiguracji skondensowanej. W nim reprezentowane są tylko elektrony z ostatniego poziomu energii.
Kluczowe punkty do zapisania konfiguracji elektronowej atomu.
 • Musisz znać liczbę elektronów, które ma atom, bo musisz znać tylko jego liczbę atomową, ponieważ jest ona równa liczbie elektronów.
 • Umieść elektrony na każdym poziomie energii, zaczynając od najbliższego.
 • Przestrzegaj maksymalnej pojemności każdego poziomu.

Kroki do uzyskania konfiguracji elektronowej elementu


Kroki, aby uzyskać konfigurację elektronową elementu Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jest liczba atomowa badanego pierwiastka, która jest reprezentowana przez dużą literę Z. Liczba ta znajduje się w układzie okresowym, która odpowiada całkowitej liczbie protonów, jaką ma każdy atom tego pierwiastka. .

W tym przypadku liczba atomowa w układzie okresowym jest zawsze podana w prawym górnym polu, na przykład w przypadku wodoru będzie to liczba 1 obserwowana w górnej części tego pola, podczas gdy jego masa atomowa lub numer masico, to ten, który jest zamknięty w górnej części, ale po lewej stronie.

Użycie tej liczby atomowej powoduje określenie jej konfiguracji poprzez wykorzystanie liczb kwantowych i odpowiedniego rozkładu elektronów na orbicie

Oto kilka przykładów konfiguracji elementów.
 • Wodór, jego liczba atomowa wynosi 1, czyli Z=1, zatem Z=1:1sa .
 • Potas, jego liczba atomowa wynosi 19, więc Z=19: 1sz nich2sz nich2P63sz nich3p64sz nich3ddziesięć4pa.
Rozpowszechnianie elektronów.

Odpowiada rozkładowi każdego z elektronów na orbitalach i podpoziomach atomu. Tutaj konfiguracją elektronową tych pierwiastków rządzi diagram Moellera.

Aby określić rozkład elektronów każdego elementu, tylko zapisy muszą być zapisane po przekątnej, zaczynając od góry do dołu i od prawej do lewej.

Klasyfikacja pierwiastków według konfiguracji elektronowej.

Wszystkie pierwiastki chemiczne są podzielone na cztery grupy, są to:

 • Gazy szlachetne. Ukończyli swoją orbitę elektronową ośmioma elektronami, nie licząc He, który ma dwa elektrony.
 • elementy przejściowe. Ich ostatnie dwie orbity są niekompletne.
 • Wewnętrzne elementy przejściowe. Te ostatnie trzy orbity są niekompletne.
 • element reprezentatywny. Mają niepełną orbitę zewnętrzną.

Praca z elementami i związkami


Dzięki konfiguracji elektronowej pierwiastków możliwe jest poznanie liczby elektronów, które atomy mają na swoich orbitach, co staje się bardzo przydatne przy budowaniu wiązań jonowych, kowalencyjnych i znajomości elektronów walencyjnych, ta ostatnia odpowiada liczbie elektronów że atom pewnego pierwiastka ma w swojej ostatniej orbicie lub powłoce.

Gęstość elementów


Cała materia ma masę i objętość, jednak masa różnych substancji zajmuje różne objętości.

Konfiguracja elektronowa (29 kwietnia 2022) Konfiguracja elektronów. Źródło: https://electronconfiguration.net/.
"Konfiguracja elektronów." Konfiguracja elektronowa - 29 kwietnia 2022 r. https://electronconfiguration.net/
Konfiguracja elektronowa 20 kwietnia 2022 r Konfiguracja elektronów., oglądane 29 kwietnia 2022 r.,https://electronconfiguration.net/>
Konfiguracja elektronów - Konfiguracja elektronów. [Internet]. [Dostęp 29 kwietnia 2022]. Dostępne od: https://electronconfiguration.net/
"Konfiguracja elektronów.Konfiguracja elektronowa — dostęp 29 kwietnia 2022 r. https://electronconfiguration.net/
"Konfiguracja elektronów." Konfiguracja elektronowa [Online]. Dostępne: https://electronconfiguration.net/. [Dostęp: 29 kwietnia 2022]
Śledź przez e-mail
Pinterest
LinkedIn
Udostępnij
Telegram
Co słychać