Скокни до содржината

Конфигурација на електрони

Електронската конфигурација е напишана со лоцирање на сите електрони на атомот или јон во нивните орбитали или енергетски поднивоа.

Потсетете се дека има 7 енергетски нивоа: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И секое од нив има, пак, до 4 енергетски поднивоа наречени s, p, d и f.

Така, нивото 1 содржи само подниво s; нивото 2 содржи поднивоа на syp; нивото 3 содржи поднивоа s, p и d; а нивоата од 4 до 7 ги содржат поднивоата s, p, d и f.

Конфигурација на електрони


Конфигурација на електрони на конфигурација на електрони на елементите го означува начинот на кој електроните се подредени во различните енергетски нивоа, што се нарекуваат орбити, или едноставно, го иницира начинот на кој електроните се распоредени околу јадрото на нивниот атом.

За да се пресмета распределбата на електроните во различни енергетски нивоа, конфигурацијата на Електроните ги зема квантните броеви како референца или едноставно ги користи за дистрибуција. Овие бројки ни овозможуваат да ги опишеме енергетските нивоа на електроните или еден електрон, тие исто така ја опишуваат формата на орбиталите што ги перцепира при распределбата на електроните во вселената.

Табела за конфигурација на елемент

Име на елементсимболАтомски бројЕлектронегативност
Актиниум[Ac]891.1
Алуминиум[Al]131.61
Америка[Am]951.3
антимон[Sb]512.05
Аргон[Ar]18
арсен[As]332.18
Астатин[At]852.2
Бариум[Ba]560.89
Беркелиум[Bk]971.3
берилиум[Be]41.57
бизмут[Bi]832.02
Бориум[Bh]107
Бор[B]52.04
Бром[Br]352.96
Кадмиум[Cd]481.69
Калциум[Ca]201
Калифорниум[Cf]981.3
Јаглерод[C]62.55
Цериум[Ce]581.12
Цезиум[Cs]550.79
хлор[Cl]173.16
Хром[Cr]241.66
Кобалт[Co]271.88
Бакар[Cu]291.9
Куриум[Cm]961.3
Дармстадиум[Ds]110
Дубниум[Db]105
Диспрозиум[Dy]661.22
Ајнштајн[Es]991.3
Ербиум[Er]681.24
Еуропиум[Eu]63
Фермиум[Fm]1001.3
Флуор[F]93.98
Франциум[Fr]870.7
Гадолиниум[Gd]641.2
галиум[Ga]311.81
Германиум[Ge]322.01
Златна[Au]792.54
Хафниум[Hf]721.3
Хасиум[Hs]108
Хелиум[He]2
Холмиум[Ho]671.23
Водород[H]12.2
индиум[In]491.78
Јод[I]532.66
Иридиум[Ir]772.2
Железо[Fe]261.83
Криптон[Kr]363
Лантан[La]571.1
Лоренциум[Lr]103
Да доведе[Pb]822.33
Литиум[Li]30.98
Лутетиум[Lu]711.27
Магнезиум[Mg]121.31
Манган[Mn]251.55
Мејнериум[Mt]109
Менделевиум[Md]1011.3
Меркур[Hg]802
Молибден[Mo]422.16
Неодимиум[Nd]601.14
Неонски[Ne]10
Нептуниум[Np]931.36
Никел[Ni]281.91
ниобиум[Nb]411.6
Азот[N]73.04
Нобелиум[No]1021.3
Оганесон[Uuo]118
Осмиум[Os]762.2
Кислород[O]83.44
паладиум[Pd]462.2
Фосфор[P]152.19
Платина[Pt]782.28
Плутониум[Pu]941.28
Полониум[Po]842
калиум[K]190.82
Празеодимиум[Pr]591.13
Прометиум[Pm]61
Протактиниум[Pa]911.5
Радиум[Ra]880.9
Радон[Rn]86
Рениум[Re]751.9
Родиум[Rh]452.28
Рентгениум[Rg]111
Рубидиум[Rb]370.82
Рутениум[Ru]442.2
Рутерфордиум[Rf]104
Самариум[Sm]621.17
Скандиум[Sc]211.36
Сиборгиум[Sg]106
Селен[Se]342.55
Силикон[Si]141.9
Сребрена[Ag]471.93
Натриум[Na]110.93
стронциум[Sr]380.95
Сулфур[S]162.58
Танталум[Ta]731.5
Технециум[Tc]431.9
Телуриум[Te]522.1
Тербиум[Tb]65
Талиум[Tl]811.62
Ториум[Th]901.3
Тулиум[Tm]691.25
Тин[Sn]501.96
Титан[Ti]221.54
Волфрам[W]742.36
Унунбиум[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Неунквадиум[Uuq]114
Несептиум[Uus]117
Неунтриум[Uut]113
Ураниум[U]921.38
Ванадиум[V]231.63
Ксенон[Xe]542.6
Ytterbium[Yb]70
Итриум[Y]391.22
цинк[Zn]301.65
Циркониум[Zr]401.33

Најконсултираните елементи!


Ставка Конфигурација Електронската конфигурација, исто така наречена Дистрибуција на електрони Is периодично прилагодувањестанува начинот на кој електроните успеваат да се структурираат, да се организираат и да комуницираат во атом според моделот на електронски обвивки, каде што сите бранови функции на системот се изразени во форма на атом.

Благодарение на електронската конфигурација, можно е да се утврдат својствата на комбинацијата од хемиска точка на атомите, благодарение на тоа, познато е местото што му одговара во периодниот систем. Оваа конфигурација го означува редоследот на секој електрон во различните енергетски нивоа, односно во орбитите или едноставно ја покажува нивната дистрибуција околу јадрото на атомот.

Зошто е важна конфигурацијата на електроните?


Важноста на конфигурацијата на електроните Самата по себе, конфигурацијата на електронот доаѓа да ја покаже позицијата што секој електрон ја зазема во нуклеарната обвивка, со што се идентификува нивото на енергија во кое се наоѓа и видот на орбитата. На конфигурација на електрони Тоа зависи од типот на хемиски елемент што сакате да го проучувате.

Колку електронот е подалеку од јадрото, толку е повисоко ова ниво на енергија. Кога електроните се на исто ниво на енергија, ова ниво го носи името на енергетските орбитали. Можете да ја проверите конфигурацијата на Electron на сите елементи користејќи ја табелата што се појавува над овој едукативен текст.

Електронската конфигурација на елементите го користи и атомскиот број на елементот кој се добива преку периодниот систем. Неопходно е да се знае што е електрон, за детално да се проучи оваа вредна тема.

Оваа идентификација се врши благодарение на четирите квантни броеви што ги има секој електрон, имено:

 • магнетски квантен број: ја покажува ориентацијата на орбиталата во која се наоѓа електронот.
 • главен квантен број: тоа е енергетското ниво во кое се наоѓа електронот.
 • Спинтен квантен број: се однесува на спинот на електронот.
 • Азимутален или секундарен квантен број: тоа е орбитата во која се наоѓа електронот.
Цели на електронската конфигурација.

Главната цел на конфигурацијата на електроните е да се разјасни редоследот и распределбата на енергијата на атомите, особено распределбата на секое енергетско ниво и подниво.

Видови на електронска конфигурација.


 • Стандардна конфигурација Видови на електронска конфигурација. Оваа електронска конфигурација се постигнува благодарение на табелата со дијагонали, овде орбиталите се пополнуваат како што изгледаат и секогаш ги следат дијагоналите на табелата, секогаш почнувајќи со 1.
 • Проширена конфигурација. Благодарение на оваа конфигурација, секој од електроните на атомот е претставен со помош на стрелки за да го претстави спинот на секој. Во овој случај, полнењето се врши земајќи го предвид правилото за максимална мултипликација на Хун и принципот на исклучување на Паули.
 • кондензирана конфигурација. Сите нивоа што стануваат полни во стандардната конфигурација се претставени со благороден гас, каде што постои кореспонденција помеѓу атомскиот број на гасот и бројот на електрони што го пополниле последното ниво. Овие благородни гасови се: He, Ar, Ne, Kr, Rn и Xe.
 • Полу-проширена конфигурација. Тоа е мешавина помеѓу проширената конфигурација и кондензираната конфигурација. Во него се претставени само електроните од последното енергетско ниво.
Клучни точки за запишување на електронската конфигурација на атомот.
 • Мора да го знаете бројот на електрони што ги има атомот, за тоа треба да го знаете само неговиот атомски број бидејќи тој е еднаков на бројот на електрони.
 • Поставете ги електроните во секое енергетско ниво, почнувајќи од најблиското.
 • Почитувајте го максималниот капацитет на секое ниво.

Чекори за добивање на електронска конфигурација на елемент


Чекори за добивање на електронска конфигурација на елемент Првото нешто што треба да се знае е атомскиот број на елементот што треба да се проучува, кој е претставен со големата буква Z. Овој број може да се најде во периодниот систем, што одговара на вкупниот број на протони што ги има секој атом од наведениот елемент. .

Во овој случај, атомскиот број во периодниот систем секогаш е означен во горната десна рамка, на пример, во случај на водород, тоа ќе биде бројот 1 што е забележан во горниот дел од оваа кутија, додека неговата атомска тежина или masico број, е оној што е затворен во горниот дел, но од левата страна.

Употребата на овој атомски број предизвикува неговата конфигурација да се одреди преку употреба на квантни броеви и соодветната дистрибуција на електроните во орбитата

Еве неколку примери за конфигурација на елементи.
 • Водород, неговиот атомски број е 1, односно Z=1, значи, Z=1:1sa .
 • Калиум, неговиот атомски број е 19, значи Z=19: 1sод нив2sод нив2P63sод нив3p64sод нив3dдесет4pa.
Дисеминација на електрони.

Тоа одговара на распределбата на секој од електроните во орбиталите и поднивоата на атомот. Овде електронската конфигурација на овие елементи е регулирана со Молеровиот дијаграм.

За да се одреди електронската дистрибуција на секој елемент, само ознаките мора да се напишат дијагонално почнувајќи од врвот до дното и од десно кон лево.

Класификација на елементи според електронска конфигурација.

Сите хемиски елементи се класифицирани во четири групи, тие се:

 • благородни гасови. Тие ја завршија својата електронска орбита со осум електрони, не сметајќи го He, кој има два електрони.
 • елементи на транзиција. Тие ги имаат нивните последни две орбити нецелосни.
 • Внатрешни преодни елементи. Овие ги имаат нивните последни три орбити нецелосни.
 • репрезентативен елемент. Овие имаат нецелосна надворешна орбита.

Работа со елементи и соединенија


Благодарение на електронската конфигурација на елементите, можно е да се знае бројот на електрони што атомите ги имаат во нивните орбити, што станува многу корисно кога се градат јонски, ковалентни врски и се познаваат валентните електрони, ова последно одговара на бројот на електрони. што атомот на одреден елемент го има во својата последна орбита или обвивка.

Густина на елементите


Секоја материја има маса и волумен, но масата на различни супстанции зафаќа различни волумени.

Конфигурација на електрони (29 април 2022 година) Конфигурација на електрони. Преземено од https://electronconfiguration.net/.
"Конфигурација на електрони." Конфигурација на електрони - 29 април 2022 година, https://electronconfiguration.net/
Конфигурација на електрони 20 април 2022 година Конфигурација на електрони., видено на 29 април 2022 година,https://electronconfiguration.net/>
Конфигурација на електрони - Конфигурација на електрони. [Интернет]. [Пристапено на 29 април 2022 година]. Достапно од: https://electronconfiguration.net/
"Конфигурација на електрони." Конфигурација на електрони - пристапено на 29 април 2022 година. https://electronconfiguration.net/
"Конфигурација на електрони." Конфигурација на електрони [онлајн]. Достапно: https://electronconfiguration.net/. [Пристапено: 29 април 2022 година]
Следете по е-пошта
Pinterest
Скопје
Сподели
Телеграма
WhatsApp