Anar al contingut

Configuració d’electrons

La configuració electrònica s'escriu localitzant tots els electrons d'un àtom o ió en els seus orbitals o subnivells d'energia.

Recordem que hi ha 7 nivells d'energia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I cadascun d'ells té, al seu torn, fins a 4 subnivells energètics anomenats s, p , d i f.

Així, el nivell 1 només conté el subnivell s; el nivell 2 conté subnivells syp; el nivell 3 conté els subnivells s, p i d; i els nivells 4 a 7 contenen els subnivells s, p, d i f.

La configuració electrònica


La configuració electrònica L' configuració d’electrons dels elements indica la manera com s'ordenen els electrons en els diferents nivells d'energia, el que s'anomenen òrbites, o simplement, inicia la manera en què es distribueixen els electrons al voltant del nucli del seu àtom.

Per calcular la distribució dels electrons en els diferents nivells d'energia, la configuració electrònica pren com a referència els nombres quàntics o simplement els utilitza per a la distribució. Aquests nombres ens permeten descriure els nivells d'energia dels electrons o d'un sol electró, també descriuen la forma dels orbitals que percep en la distribució dels electrons a l'espai.

Taula de configuració d'elements

Nom de l'elementIconaNúmero atòmicElectronegativitat
Actini[Ac]891.1
Alumini[Al]131.61
Americi[Am]951.3
antimoni[Sb]512.05
argó[Ar]18
arsènic[As]332.18
Astatí[At]852.2
bari[Ba]560.89
Berkeli[Bk]971.3
beril·li[Be]41.57
bismut[Bi]832.02
Bohrium[Bh]107
Bor[B]52.04
Brom[Br]352.96
cadmi[Cd]481.69
Calci[Ca]201
Califòrni[Cf]981.3
Carboni[C]62.55
Ceri[Ce]581.12
cesi[Cs]550.79
Clor[Cl]173.16
Crom[Cr]241.66
Cobalt[Co]271.88
De coure[Cu]291.9
Curium[Cm]961.3
Darmstadtium[Ds]110
Dubni[Db]105
Disprosi[Dy]661.22
Einsteini[Es]991.3
erbi[Er]681.24
Europi[Eu]63
Fermi[Fm]1001.3
Fluor[F]93.98
Franci[Fr]870.7
Gadolini[Gd]641.2
gal·li[Ga]311.81
Germani[Ge]322.01
or[Au]792.54
Hafni[Hf]721.3
Hassium[Hs]108
Heli[He]2
Holmi[Ho]671.23
Hidrogen[H]12.2
d'indi[In]491.78
Iode[I]532.66
Iridium[Ir]772.2
Ferro[Fe]261.83
criptó[Kr]363
Lantà[La]571.1
Lawrencium[Lr]103
Conduir[Pb]822.33
Liti[Li]30.98
Luteci[Lu]711.27
Magnesi[Mg]121.31
Manganès[Mn]251.55
Meitnerium[Mt]109
Mendelevi[Md]1011.3
Mercury[Hg]802
Molibdè[Mo]422.16
Neodimi[Nd]601.14
Neó[Ne]10
Neptuni[Np]931.36
Níquel[Ni]281.91
Niobi[Nb]411.6
Nitrogen[N]73.04
Nobeli[No]1021.3
Oganesson[Uuo]118
osmi[Os]762.2
Oxigen[O]83.44
pal·ladi[Pd]462.2
Fòsfor[P]152.19
Platí[Pt]782.28
Plutoni[Pu]941.28
Poloni[Po]842
potassi[K]190.82
Praseodimi[Pr]591.13
Prometeu[Pm]61
Protactini[Pa]911.5
Radium[Ra]880.9
Radon[Rn]86
reni[Re]751.9
rodi[Rh]452.28
Roentgeni[Rg]111
Rubidi[Rb]370.82
ruteni[Ru]442.2
Rutherfordium[Rf]104
Samari[Sm]621.17
Escàndium[Sc]211.36
Seaborgi[Sg]106
Seleni[Se]342.55
Silici[Si]141.9
plata[Ag]471.93
Sodi[Na]110.93
estronci[Sr]380.95
Sofre[S]162.58
tàntal[Ta]731.5
Tecneci[Tc]431.9
Telluri[Te]522.1
Terbi[Tb]65
Tal·li[Tl]811.62
tori[Th]901.3
tuli[Tm]691.25
Llauna[Sn]501.96
titani[Ti]221.54
Tungstè[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Inèdit[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Unntrium[Uut]113
Urani[U]921.38
Vanadi[V]231.63
Xenó[Xe]542.6
iterbi[Yb]70
Itri[Y]391.22
zinc[Zn]301.65
Zirconi[Zr]401.33

Els elements més consultats!


Configuració de l'element La configuració electrònica, també anomenada Distribució electrònica Is ajust periòdices converteix en la manera com els electrons aconsegueixen estructurar-se, organitzar-se i comunicar-se dins d'un àtom seguint el model de les capes d'electrons, on totes les funcions d'ona del sistema s'expressen en forma d'àtom.

Gràcies a la configuració electrònica, és possible establir les propietats de combinació a partir d'un punt químic dels àtoms, gràcies a això, és que es coneix el lloc que li correspon a la taula periòdica. Aquesta configuració indica l'ordre de cada electró en els diferents nivells d'energia, és a dir, en les òrbites, o simplement mostra la seva distribució al voltant del nucli de l'àtom.

Per què és important la configuració electrònica?


Importància de la configuració electrònica En si mateixa, la configuració electrònica ve a mostrar la posició que ocupa cada electró a l'embolcall nuclear, identificant així el nivell d'energia en què es troba i el tipus d'òrbita. El configuració d’electrons Depèn del tipus d'element químic que es vulgui estudiar.

Com més lluny estigui l'electró del nucli, més alt serà aquest nivell d'energia. Quan els electrons es troben al mateix nivell d'energia, aquest nivell pren el nom d'orbitals d'energia. Podeu comprovar la configuració electrònica de tots els elements mitjançant la taula que apareix a sobre d'aquest text educatiu.

La configuració electrònica dels elements també utilitza el nombre atòmic de l'element que s'obté a través de la taula periòdica. Cal saber què és un electró, per poder estudiar amb detall aquest valuós tema.

Aquesta identificació es realitza gràcies als quatre nombres quàntics que té cada electró, a saber:

 • nombre quàntic magnètic: mostra l'orientació de l'orbital on es troba l'electró.
 • nombre quàntic principal: és el nivell d'energia en què es troba l'electró.
 • Nombre quàntic de gir: es refereix al gir de l'electró.
 • Nombre quàntic azimutal o secundari: és l'òrbita on es troba l'electró.
Objectius de la configuració electrònica.

L'objectiu principal de la configuració electrònica és aclarir l'ordre i la distribució d'energia dels àtoms, especialment la distribució de cada nivell i subnivell d'energia.

Tipus de configuració electrònica.


 • Configuració predeterminada Tipus de configuració electrònica. Aquesta configuració d'electrons s'aconsegueix gràcies a la taula de diagonals, aquí s'omplen els orbitals tal com apareixen i sempre seguint les diagonals de la taula, començant sempre per 1.
 • Configuració ampliada. Gràcies a aquesta configuració, cadascun dels electrons d'un àtom es representa mitjançant fletxes per representar el gir de cadascun. En aquest cas, l'ompliment es fa tenint en compte la regla de màxima multiplicitat de Hund i el principi d'exclusió de Pauli.
 • configuració condensada. Tots els nivells que s'omplen en la configuració estàndard estan representats per un gas noble, on hi ha una correspondència entre el nombre atòmic del gas i el nombre d'electrons que omplen el nivell final. Aquests gasos nobles són: He, Ar, Ne, Kr, Rn i Xe.
 • Configuració semi-ampliada. És una barreja entre la configuració expandida i la configuració condensada. En ell, només es representen els electrons de l'últim nivell d'energia.
Punts clau per escriure la configuració electrònica d'un àtom.
 • Has de conèixer el nombre d'electrons que té l'àtom, per a això només has de conèixer el seu nombre atòmic ja que aquest és igual al nombre d'electrons.
 • Col·loca els electrons a cada nivell d'energia, començant pel més proper.
 • Respecteu la capacitat màxima de cada nivell.

Passos per obtenir la configuració electrònica d'un element


Passos per obtenir la configuració electrònica d'un element El primer que cal saber és el nombre atòmic de l'element a estudiar, que es representa amb la lletra majúscula Z. Aquest nombre es troba a la taula periòdica, que correspon al nombre total de protons que té cada àtom d'aquest element. .

En aquest cas, el nombre atòmic de la taula periòdica sempre s'indica a la casella superior dreta, per exemple, en el cas de l'hidrogen, serà el número 1 que s'observa a la part superior d'aquesta casella, mentre que el seu pes atòmic o nombre masico, és el que està tancat a la part superior però al costat esquerre.

L'ús d'aquest nombre atòmic fa que la seva configuració es determini mitjançant l'ús de nombres quàntics i la distribució respectiva d'electrons a l'òrbita.

Aquests són alguns exemples de configuració d'elements.
 • L'hidrogen, el seu nombre atòmic és 1, és a dir, Z=1, per tant, Z=1:1sa .
 • Potassi, el seu nombre atòmic és 19, per tant Z=19: 1sd'ells2sd'ells2P63sd'ells3p64sd'ells3d104pa.
Difusió d'electrons.

Correspon a la distribució de cadascun dels electrons en els orbitals i subnivells d'un àtom. Aquí la configuració electrònica d'aquests elements es regeix pel diagrama de Moeller.

Per tal de determinar la distribució electrònica de cada element, només s'han d'escriure les anotacions en diagonal començant de dalt a baix i de dreta a esquerra.

Classificació dels elements segons la configuració electrònica.

Tots els elements químics es classifiquen en quatre grups, són:

 • gasos nobles. Van completar la seva òrbita d'electrons amb vuit electrons, sense comptar He, que té dos electrons.
 • elements de transició. Tenen les dues últimes òrbites incompletes.
 • Elements de transició interna. Aquests tenen les seves tres últimes òrbites incompletes.
 • element representatiu. Aquests tenen una òrbita exterior incompleta.

Treballar amb elements i compostos


Gràcies a la configuració electrònica dels elements, és possible conèixer el nombre d'electrons que tenen els àtoms en les seves òrbites, fet que esdevé molt útil a l'hora de construir enllaços iònics, covalents i conèixer els electrons de valència, aquest últim correspon al nombre d'electrons. que l'àtom d'un determinat element té en la seva última òrbita o capa.

Desnitat d'elements


Tota la matèria té massa i volum, però la massa de diferents substàncies ocupa volums diferents.

Configuració electrònica (29 d'abril de 2022) Configuració d’electrons. Recuperat de https://electronconfiguration.net/.
"Configuració electrònica." Configuració electrònica - 29 d'abril de 2022, https://electronconfiguration.net/
Configuració electrònica 20 d'abril de 2022 Configuració electrònica., vist el 29 d'abril de 2022,https://electronconfiguration.net/>
Configuració electrònica - Configuració electrònica. [Internet]. [Consulta el 29 d'abril de 2022]. Disponible des de: https://electronconfiguration.net/
"Configuració electrònica." Configuració electrònica - Accés el 29 d'abril de 2022. https://electronconfiguration.net/
"Configuració electrònica." Configuració electrònica [en línia]. Disponible: https://electronconfiguration.net/. [Consulta: 29 d'abril de 2022]
Segueix per correu electrònic
pinterest
LinkedIn
Compartir
telegram
WhatsApp